AKTUALNE AKTY PRAWNE

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 24 SIERPNIA 2010 R. ZMIENIAJĄCE ROZPORZADZENIE W SPRAWIE SPOSOBU PROWADZENIA PRZEZ PUBLICZNE PRZEDSZKOLA, SZKOŁA I PLACÓWKI DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA, DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ RODZAJÓW TEJ DOKUMENTACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 20 SIERPNIA 2010 R. ZMIENIAJĄCE ROZPORZADZENIE W SPRAWIE WARUNKÓW I SPOSOBU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW I SŁUCHACZY ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANÓW I EGZAMINÓW W SZKOŁACH PUBLICZNYCH

TEKST USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY ZE ZMIANAMI WYNIKAJĄCYMI Z USTAWY Z DNIA 19 MARCA 2009 R. O ZMIANIE USTAWY O SYTEMIE OŚWIATY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 12 MARCA 2009 R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH KWALIFIKACJI WYMAGANYCH OD NAUCZYCIELI ORAZ OKREŚLENIA SZKÓŁ I WYPADKÓW W KTÓRYCH MOŻNA ZATRUDNIĆ NAUCZYCIELI NIE MAJĄCYCH WYŻSZEGO WYKSZTAŁCENIA LUB UKOŃCZONEGO ZAKŁADU KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI

ROZPORZADZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 23 MARACA 2009 R. ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE RAMOWYCH PLANÓW NAUCZANIA W SZKOŁACH PUBLICZNYCH

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 8 CZERWCA 2009 R. W SPRAWIE DOPUSZCZANIA DI UŻYTKU W SZKOLE PROGRAMÓW NAUCZANIA ORAZ DOPUSZCZANIA DO UŻYTKU SZKOLNEGO PODRĘCZNIKÓW

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 19 SIERPNIA 2009 R. W SPRAWIE DOPUSZCZALNYCH FORM REALIZACJI DWÓCH GODZIN OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 28 SIERPNIA 2009 R. W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

USTAWA Z DNIA 21 LISTOPADA 2008 R. O ZMIANIE USTAWY - KARTA NAUCZYCIELA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2008 R. W SPRAWIE ORZECZEŃ I OPINII WYDAWANYCH PRZEZ ZESPOŁY ORZEKAJĄCE DZIAŁAJĄCE W PUBLICZNYCH PORADNIACH PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 30 KWIETNIA 2007 R. W SPRAWIE WARUNKÓW I SPOSOBU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW I SŁUCHACZY ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANÓW I EGZAMINÓW W SZKOŁACH PUBLICZNYCH

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 12 SIERPNIA 1999 R. W SPRAWIE SPOSOBU NAUCZANIA SZKOLNEGO ORAZ ZAKRESU TREŚCI DOTYCZĄCYCH WIEDZY O ŻYCIU SEKSUALNYM CZŁOWIEKA, O ZASADACH ŚWIADOMEGO I ODOPOWIEDZIALNEGO RODZICIELSTWA, O WARTOŚCI RODZINY, ŻYCIA W FAZIE PRENATALNEJ ORAZ METODACH I ŚRODKACH ŚWIADOMEJ PROKREACJI ZAWARTYCH W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło:

http://www.reformaprogramowa.men.gov.pl/akty-prawne/ustawy-powiazane-z-wprowadzanymi-zmianami
http://www.reformaprogramowa.men.gov.pl/akty-prawne/rozporzadzenia-wprowadzajace-zmiany
http://www.reformaprogramowa.men.gov.pl/akty-prawne/inne-rozporzadzenia
http://bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=26&Itemid=49