BAZA MATERIAŁÓW POTRZEBNYCH W PRACY KAŻDEGO NAUCZYCIELA

 

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY

KARTA NAUCZYCIELA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Z 1 GRUDNIA 2004 R. W SPRAWIE UZYSKIWANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO PRZEZ NAUCZYCIELI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z 2 LISTOPADA 2000 R. W SPRAWIE KRYTERIÓW I TRYBU DOKONYWANIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z 19 KWIETNIA 1999 R. W SPRAWIE ZASAD OCENIANIA , KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW I SŁUCHACZY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 23 GRUDNIA 2008 R. W SPRAWIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLENGO ORAZ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 2009 R. W SPRAWIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Z DNIA 9 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE WARUNKÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ I EKSPERYMENTALNEJ PRZEZ PUBLICZNE SZKOŁY I PLACÓWKI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Z DNIA 7 STYCZNIA 2003 R. W SPRAWIE ZASAD UDZIELNIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH , SZKOŁACH I PLACÓWKACH

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Z DNIA 11 GRUDNIA 2002 R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD DZIAŁANIA PUBLICZNYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH, W TYM PUBLICZNYCH PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

 

 

 

 

Źródło:

www.men.gov.pl
www.unicef.org/magic/.../CRC_polish_language_version.pdf
e-prawnik.pl/akty/8/e/ba4110656bd726e244a79c465cee713c.pdf
http://www.lo2.wloclawek.q4.pl/Baza/Prawo/MEN_Ocena_nli2-11-00.pdf
http://www.kuratorium.lodz.pl/data/other/rozporzadzenie_men_i_s_dotyczace_dzia_.pdf
http://www.cea.art.pl/akty_prawne/Dz.U.2009.168.1324.pdf
http://ppp.lobez.ibip.pl/public/?id=40514